Main area
.

Pass Thurn 11.+12.Dezember 2021

Pass Thurn 11.+12.Dezember 2021

Bei den FIS CIT Rennen am Pass Thurn konnte sich der Wiener Jonathan Mika-Cortolezis beim Riesentorlauf am 11. Dezember den guten 9. Platz belegen.zurück